پاک ښارزموږ دلوړ تهذیب نښه ده

پاک ښار زموږ دلوړ فرهنګ استازیتوب کوي