دتیري یوې په ترڅ کي دکندهار ښاروالۍ مراقبت مدیریت لاسته راوړني لري

دکندهارښاروالۍ دپلټني مدیریت دتیري یوې اوونۍ په جریان کي ۵۰۰کېلوتر وخت تېر خوراکي توکي اومشروبات نیولي اوهم یي ۹۰۰۰افغانۍ جریمه دتیري یوې اوونۍ په جریان کي راټوله کړې ددې ترڅنګ دمراقبت یاپلټني مدیریت هڅه کوي ترڅو دښاري نظم په راوستلوکي دکسبه کارانوداتحادیي سره ګډ کاروکړي ترڅو ښاري نظم په اوجودراغلی وي  .