دکندهارښاروالۍ لخوا دښار دعلامه حبیبي واټ ساختمانی چاري په اساسي او معیاري توګه سره په چټکۍ رواني دي

دکندهارښاروالۍ لخوادښار دلومړۍ ناحیي اړوند دعلامه حبیبي واټ ساختماني چاري په معیاري اوتخنیکي توګه سره رواني دي .

دښاردعلامه حبیبي واټ غرب طرف دکندهارښاروالۍ لخوا قیریزي سوی او اوس یي دشرق طرف دجوړوني چاري رواني دي چي څه باندي ۲۲میلونه افغانۍ لګښت باندي راځي چي دکندهارښاروالۍ لخوا ورکول کیږي ددې واټ ۷۰٪چاري بشپړي سوي دي .

.