دکندهارښاروالۍ دپلټني مدیریت ښاري نظم نظارت کړی

کندهارښاروالۍ دپلټني مدیریت له طریقه دتیرد دو اونیو په جریان کي دښاري نظم څخه تخلف کوونکي ۷۰۰۰ اووه زره افغانۍ جریمه کړي اوترڅنګ یي یوشمیر تروخت تیر خوراکي توکي اومشروبات نیولي دي په خوراکي توکوکي چاکلیټ اودماشومانولپاره بیلابیل دخوراکي توګو اړوندشیان وه او په مشروباتو کي تروخت تیرانرژیانی او اوبه شامیلي وې .