دکندهارښاروالي اړوند دنهمي ناحیې دتجارتي اورهایشي ساحولپاره به دملکیت سند سروې شروع سي . دنهمي ناحیې امر ادریس احمد یار نن کندهارښاروالي له ساختماني ټېم دخپل کار په دفتر کي وکتل او دنهمي ناحیې دتجارتي اورهایشي ساحولپاره یي دملکیت سند دتوزیع اودتجارتي اوره

دکندهارښاروالي اړوند دنهمي ناحیې دتجارتي اورهایشي ساحولپاره به دملکیت سند سروې شروع سي . دنهمي ناحیې امر ادریس احمد یار نن کندهارښاروالي له ساختماني ټېم دخپل کار په دفتر کي وکتل او دنهمي ناحیې دتجارتي اورهایشي ساحولپاره یي دملکیت سند دتوزیع اودتجارتي اورهایشي ساحولپاره یي د سروې په موردکښي ورسره مفصلي خبري وکړې ترڅو دسروې په اساس په ښه توګه سره دملکیت سندونه توزیع سوی وي .