قوانین، مقررات او فرمانونه

قوانین، مقررات او فرمانونه