د کندهار ښاروالۍ د۱۳۹۵ هـ ش مالي کال انکشافی پلان

د کندهار ښاروالۍ د۱۳۹۵ هـ ش مالي کال انکشافی پلان