احصایه

نفوس

د کندهار د ټولو اوسيدونکو يا نفوس شميره د مرکزي احصايي د 1388 کال د معلوماتو له مخې 1057500 تنه ده او دا ولايت په لمړۍ درجه ولايتونو  کي دي.

قومونه

په کندهار کې  پښتانه، بلوڅ، تاجک او هزار قومونه اوسيږي چې 98% يې پښتانه دي.