روغتیایی مرکزونه

په کندهار ښار کی لاندي روغتیایی مرکزونه موجود دی

د روغتیایی مرکزونو لیست
شماره  روغتون محل /ګذز د تماس شمېرې
۱ الهادي فرهاد روغتون هرات دروازه  
۲ کامل قریشی روغتون نوی سړک  
۳ میا عبدالحاحکیم صاحب کلینک  نورزو شابرج   
۴ متین روغتون کاریز بازار  
۵ مومن شفا سراپا کینک ناحیه چوک  
۶ نعمت روغتون کابل بانک چوک  
۷ بالاکز بشپړه روغتیایی مرکز بالاکرز  
۸ ارغندابی روغتون عمومی احمد شاهی  جادي ته مخام  
۹ اتحاد معلجوي روغتون برو دروازه  
۱۰ سیدال روغتون ده خواجه  
۱۱ مهمند روغتون مسلم چوک  
۱۲ الحق روغتون شهرنوی   
۱۳ چهار دیوال روغتیایی مرکز سپین زیارت  
۱۴ نادری روغتون  ډنډ چوک   
۱۵ نازو انا روغتیایی کلینک د کندهار هرات عمومی سړک ، د میوی مارکیټ بالمقابل  
۱۶ د متعادینو کلینک ډنډ چوک عباس اباد  
۱۷ ګندیګان کلینک ګندیګان  
۱۸ یارانه روغتون بریښنا کوټ عمومی سړک  
۱۹ رحمان روغتون بریښنا کوټ عمومی سړک  
۲۰ منصور تشخیصه کلینک بریښنا کوټ عمومی سړک ، هلال چوک  
۲۱ حیدری کلینک د ظاهر شاهی کانال پرغاړه  
۲۲ ډاکټر ادم روغتیایی مرکز  د نهمی ناحیی د فتر څنګته  
۲۳ آمیرجان روغتیایی مرکز  عیدګاه سره د نهمی امنیتی حوزی سره   
۲۴ قادری روغتون او طب پوهنځي د کابل هډی جنوبي طرف ، ګذر ۱  
۲۵ دوست کلینک کارته معلیمین ګذر ۱ دلسمی ناحیی  
۲۶ د کارته معلیمین لومړی روغتیایی مرکز  ګذر ۲ بلاک ۳۴ ناحیه ۱۰  
۲۷ ایازی روغتیایی مرکز کارته معلیمین سپین زر حمام څنګته   
۲۸ ۲۵۰ بستریزه عمومي شفاخانه   ۲۵۰ بستریز شفاخانه دوهمه عینومینه سیټا سړک  
۲۹ ملالي ۳۵ بستریزه د معتادینو روغتون اتلسم ماموریت سره   
۳۰ شفیع الله سراپا کلینک سراپا کلینک ۳ پازګل کمپلیکس  
۳۱ ارشاد روغتون ارشاد روغتون، اوله عینومینه / ۱ سړک  
۳۲ عربو کلا کلینک عربو کلا لویه ویاله  
۳۳ میرویس حوزوی روغتون ۶ ناحیه د السبحان فرنیچر پرمخامخ  
۳۴ میر زا محمد خان کلینک  د ۱۳ حوزی شمال طرف ته   
۳۵ فیضی روغتون چوني عمومی سړک  
۳۶ داوری کلینک چوڼی عمومی سړک  
۳۷ د سری میاشتی مربوطه کلینک د ایوبی سنټر لویدیځ طرف ته ۴ ناحیه   
۳۸ نور روغتون منزل باغ ۴ ناحیه   
۳۹ سیال روغتون د شنو ګنبدو پرمخامخ  
۴۰ ایوبی روغتون ایوبی سنټر ده یخواجه