کلنی پرمختیایي پلان

دکندهار ښاروالي د ۱۳۹۹ هـ  ش مالي کال انکشافي پلان

شماره

موضوع

موقیعت

مجموعي مقدار

واحد

دښاروالي دانکشافي بودیجي څخه

دتمویل کوونکي اداري لخوا

( نړیوال بانک )

تفصیل

مقدار

واحد

تقریبي لګښت

مقدار

واحد

تقریبی لګښت

۱

ترمیم منازل

۱

د۱۵ ناحیي امریتونو اوتفتیش مدیریت دتعمیرونو ترمیمول

مختلفي ناحیي

۱

باب

 

 

۱٬۵۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۲

دباغ پل پارک ترمیمول

۸ ناحیه

۱

باب

 

 

۲٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۲

اعمار منازل

۱

 دښاروالي دملکیتونو داحاطي دیوالونه

مختلفي ناحیي

۱

LS

 

 

۷٬۰۲۷٬۴۰۵

 

 

 

 

۲

دزاړه ګمرک پرځمکه د E بلاک جوړول

۴ ناحیه

۷۰

٪

 

 

۱۳٬۲۹۴٬۶۴۱

 

 

 

 

۳

دښارپه مختلیفو ناحیو کي دعامه تشنابونو اوپارکینګ جوړول

مختلفي ناحیي

۱

LS

 

 

۴٬۴۳۷٬۵۰۰

 

 

 

 

۴

دښاروالي لپاره دنوي تعمیر داحاطي ددیوال اوبعضي ضروري اطاقونو اعمارول

۱۱ ناحیه عینومینه

۱

LS

 

 

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۳

اعمار سرکها

۱

دعزیزي واټ جوړول

۱ ناحیه

۴۵۶۰

M2

 

 

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۲

دښکارپور دروازی دچوک څخه تر شیرسرخ پله پوری دغزیدلی سړک یوطرف قیریزی ، چری ،پیاده ر،پلچکان او ګلدان جوړول

۲٬۳ او۱۵ ناحیه

۳۰۸۰۰

M2

 

 

۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۳

دپیاده رو جوړول

مختلفی ناحیی

۳۸۰۰

M2

 

 

۳٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۴

دبای پاس سړک جوړول

دریمه ناحیه

 

 

 

 

 

۱۰۲۲

m

۵۴٬۲۲۱٬۳۲۵

KND-PP-15

۵

دحاجی عزیز مینه سړک

پنځمه ناحیه

 

 

 

 

 

۹۲۳،۶۱۵

m

۳۲٬۹۹۸٬۲۴۵

KND-PP-21

۶

دمیربازارسړک جوړول

اوومه ناحیه

 

 

 

 

 

۳۰۵۹،۸۴

m

۴۹٬۵۳۵٬۹۸۹

KND-PP-20

۷

دیکلینګ سړک جوړول

اوومه ناحیه

 

 

 

 

 

۱۸۶۷

m

۵۲٬۰۰۵٬۸۲۵

KND-PP-19

۸

دپاتاب پاکول

مختلفی

۶

Km

 

 

۲٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۹

استنادی دیوال

مختلیفی ناحیی

۵۴۹۴

M3

 

 

۱۲٬۶۳۶٬۶۳۸

 

 

 

 

۱۰

دشاندیز هوټل دسړک خامه کاری

۲ ناحیه

۷۰

٪

 

 

۷٬۰۴۴٬۴۶۷

 

 

 

 

۱۱

دشاندیز هوټل دسړک قیریزی

۲ ناحیه

۱۱۰۴۰

M2

 

 

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۲

چری اوسلبونه

مختلفی ناحیی

۳

Km

 

 

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۳

دکندهارښارسړکانو Road Marking

مختلفی ناحیی

۸۷۵۰

M2

 

 

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۴

پلچکان

مختلفی ناحیی

۲۰۰

M3

 

 

۴٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۵

متفرقه فرعي سړکان

مختلیفی ناحیی

۷۹۸۹۱

M2

 

 

۸۰٬۱۳۲٬۴۱۸

 

 

 

 

۱۶

داولي ناحیي استنادي دیوال

اوله ناحیه

۴۰

٪

 

 

۳۴۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۷

دګندیګان اوپښتون باغ سړک

۶،۸ ناحیي

۴۰

٪

 

 

۲٬۳۲۱٬۷۹۰

 

 

 

 

۴

بهسازی سرک ها

۱

دکابل بانګ څخه ترډنډ چوک پوری دسړک پینه کاری

۲ او ۶ ناحیه

۱۲۵۰۰

M2

 

 

۱۳٬۵۶۲٬۵۰۰

 

 

 

 

 

۲

دمختلیفو ناحیوسړکانو پینه کاری

مختلفی ناحیی

۴۰۰۰

M2

 

 

۶٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۵

تجهیرات مواد انرژی

۱

ترافیکی لمریزو اشارو ترمیمات

مختلفی ناحیی

۱

LS

 

 

۲٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۲

دلمریزو څراغانوترمیمات

مختلفی ناحیی

۱

LS

 

 

۳٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۶

دوسایطو کرایه کول

۱

لوډر،اسکواټر،ګریډر اوډمټرک

مختلفی ناحیی

۱

LS

 

 

۷٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

 

 

۱

۴ متره مکعبه فلزی کثافت دانی

ناحیی

۱۰۰

دانی

 

 

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۷

 

۱

سرسبزی وغرص نهالها

مختلفی ناحیی

۱۰۰۰۰

ساقی

 

 

۴٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۸

۱

خریداری اسکواټر

ترانسپورت

۲

عراده

 

 

۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۹

۱

یوان هبیتات دفتر دترسره کیدونکی پروژولپاره دښاروالی ۲۵٪سهم

مختلفی ناحیی

۲۵

٪

 

 

۸٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۰

۱

استملاک

مختلفی ناحیي

۱

LS

 

 

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۱

۱

تجهزات زراعتی

مختلیفي ناحیي

۱

LS

 

 

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

۱۲

۱

تجهزات تهیه اب وکانالیزسیون

مختلیفي ناحیي

۱

LS

 

 

۳٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

 

 

جمله مبلغ

۳۷۲٬۲۹۷٬۳۵۹ - افغانی

۱۸۸٬۷۶۱٬۳۸۴ - افغانی