قوانین

د خپل ضرورت وړ قانون ترلاسه کولو لپاره د خپلې خوښې ټاکنه باندې کلیک کړي او د خپل ضرورت وړ قانون ترلاسه کړي

یادونه: د قوانیونو متن د اصلی نسخو پر بنیاد دي