تشکیلاتي چارټ

 د ښاروالي تشکیل :

په ۱۳۹۶ مالي کال د کندهار ښاروالي  تشکیل په لاندي ډول دي .

(۲۵۷) تنه مامورین  او (۷۹۹)  تنه یی اجیران د ي چي جمله کارکونکي (۱۰۵۷) تنه دي اوترڅنګ يي (۴۶) کسیزه مشورتي شوراهم لري.

د ښاروالي مجموعه تشکیل (۱۰۵۷) په لاندي  څلورو آمریتونو کي ځای پرځای سویدي.

د ښاروالي مجموعه تشکیل (۱۰۵۷) په لاندي  څلورو آمریتونو کي ځای پرځای سویدي.