ورزشی ځایونه

په کندهار ښار کی لاندي ورزشی ځایونه موجود دی

 د ورزشی ځایونو لیست
شماره  ورزشی ځای محل /ګذز د تماس شمېرې
۱ پرنس کلب  نورزو شابرج مشرقي لېسي پر مخامخ   
۲ ستاره کلب  نوی سړک  
۳ سونا کلب  کاریز بازار  
۴ عزیز کلب  کابل بانک چوک  
۵ اریانا کلب خاد کوڅه   
۶ فیټنیس کلب حبیبی واټ  
۷ ولایت کلب نوي سړک  
۸ کهکشان کلب نوي سړک  
۹ خدایداد حیدری کلب نوي سړک  
۱۰ همایون حسینی کلب بابرو کوڅه   
۱۱ فارکو جمناسټیک کلب ناحیه ۳ چوک  
۱۲ هوي تای جمناسټیک کلب ناحیه ۳ چوک   
۱۳ ورزشی کلب بولدک سړک جنوب لوری ته داخل په نوارنی مینه کی   
۱۴ ورزشی کلب  بولدک سړک جنوب لوری ته داخل په مهند مارکیټ کی   
۱۵ شهید احمد ولی خان جمنازیم  د ایران او هندوستان قونسلګیرو شاته   
۱۶ ملی جمنازیم  د ایران او هندوستان قونسلګیرو شاته   
۱۷ جمنازیم د کابل هډی  جنوبی طرف ته   
۱۸ مرکز د فټبال میدان مرکز د فټبال میدان ۱ پاز ۷ سړک عینو مینه   
۱۹ ڼړیوال کرکیټ میدان نړیوال د کرکیټ میدان ، عینومینه   
۲۰  ورلډجیم کلب ورلډ جیم کلب ۲ پاز ایوبی بلاکونه ، عینومینه   
۲۱ ګولډ جیم کلب ګولډ کلب ۳ پاز ګل کمپلیکس ، عینومینه  
۲۲ وحدت زیبایی اندام کلب الف ساحه عبدالمنان ارغند واټ  
۲۳ یاسین زیبایی اندام کلب بریښنا کوټ عمومي سړک  
۲۴ منور افغان کلب هلال چوک زبیح عمر مارکیټ  
۲۵ افغان د کراټې کلب هلال چوک زبیح عمر مارکیټ  
۲۶ اتفاق کلب یارانه روغتون لاندي