پالیسی ګانی

تاسو کولی سی هغه پالیسي چې تاسو ورته اړتیا لرئ په هغه اختیار باندې کلیک کولو سره ترلاسه کړئ چې تاسو یې غواړئ.
یادونه: د پالیسیو متن د اصلي نسخې پراساس دی.

پالیسی ادارات محلی

پالیسی مبارزه با فساد اداری

پالیسی ملی مشارکت عامه و سکتور خصوصی