تاریخي ځایونه

عکس

Name

تاریخي قدامت

کلی

ولسوالی

دآبدي نوم

د ثبت شمیره

ش

 

Chawk of Martyers

  (۷۱) کاله په ۱۳۲۷ کي جوړ او د ۱۸۳۹ م کال شهيدان

مرکزي ښار

اوله ناحیه

شهیدانو چوک

27-01-1

1

 

Moii Mubarak

تقریبآ د ۱۲۰ کاله څخه زیات، د امیر عبدالرحمان خان واکمنۍ

مرکزي ښار

څلرم ناحیه

موی مبارک

27-01-2

2

 

Eidgah Darwazi Shishak

د ظاهر خان دواکمنې په دوره کي جوړ سوی دي

مرکزي ښار

اوله ناحیه

دعیدگاه درازی شیشک

27-01-3

3

 

The Residentail House of Ahmad Shah Baba

  (۲۷۱) کاله مخکي، (۱۱۶۹ق) داکورد احمدشاه بابا په وخت کي جوړسویدي

مرکزي ښار

اوله ناحیه

د احمد شاه بابا د استوګنې کور

27-01-4

4

 

Abdul Durrani Mosque

د احمد شاه بابا په وخت کي

مرکزي ښار

اوله ناحیه

مسجد شریف ابدال درانی

27-01-5

5

 

Kherqa Mubarak

( ۲۴۹ کاله د مخه په ۱۱۹۷ق) په ۱۱۸۱ کي خرقه راوړل سوه

مرکزشهر

اوله ناحیه

خرقه مبارک

27-01-6

6

 

Mir Hazar Mosque

  کلونو څخه زیاته موده د تیمورشاه د مهال (۱۲۰۷-۱۱۸۶ق)

مرکزي ښار

دوهمه ناحیه

میرهزار جامع

27-01-7

7

 

Chehil Zina

د ۹۲۸ ق کال څخه تر ۹۳۳ ق کال پوري جوړه ۵۰۷ کاله د مخه (۱۳۹۸)

مرکزي ښار

اومه ناحیه

چهل زینه

27-01-8

8

 

Ahmad Shah Baba Tomb

په (۱۱۷۴ق) کال د احد شاه بابا په ژوند کی جوړه سوی ده.

مرکزي ښار

اوله ناله

احمدشاه بابا مقبره

27-01-9

9

 

Haji Mirwais Neka Tomb

(۸۷) کاله دمخه په ۱۳۱۱هـ کي جوړ سوو.

مرکزي ښار

اتمه ناحيه

حاجې میرویس خان نیکه مقبره

27-01-10

10

 

Historical Hill of the Old City

ق م  ۲۳۳۸ کال یی کیږی د سکندر مقدونی په وخت کی جوړه سوی

مرکزښار

شپږم ناحیه

د زاړه ښار تاریخي غونډی

27-01-11

11

 

Culture Cementery

د ظاهر شاه دواکمنې په دوره کي جوړ سوی دي

مرکزي ښار

نهمه ناحیه

فرهنگی هدیره

27-01-12

12

 

Speirwan Historical Hill

  ۲-۳ق م پېړیو کي

مرکزشهر

پنجوایی

د سپیروان تاریخي غونډي

27-01-13

13

 

Hazrat Ji Baba Shrin

د احمد شاه بابا په وخت کي

مرکزي ښار

څلرمه ناحیه

حضرت جی بابا زیارت

27-01-15

14

 

Old City and its Walls

د احمد شاه بابا په وخت کي

مرکزي ښار

شپږمه ناحیه

زوړ ښار او د هغه دیوالونه

27-01-16

15

 

Shah Hussin Zanjir Pah

۶۳۱ کاله په تفریبي توکه د شاه هرخ دبن تمیور (۸۰۷-۸۵۰ ق)

 

ارغنداب

شاه حسین زنجیرپاه

27-01-17

16

 

Old Mosque

(۲۶۸) کال دمخه په  ۱۱۷۲ ه ق کال کي

مرکزي ښار

څلرمه ناحیه

زړه جامع

27-01-18

17

 

House of Timoor Shah

دغه ودانۍ داحمدشاه دراني په وخت کي جوړه سوي ده

مرکزي ښار

اوله ناحیه

د تیمور شاه کور

27-01-19

18

 

House of Haji Mirwais Neka

د ۳۱۳ کلونو څخه زیاته د میرویس خان نیکه کور (۱۱۲۷-۱۱۱۹ )

مرکزي ښار

اتمه ناحیه

د حاجې میرویس خان  نیکه کور

27-01-20

19

 

Mosque of Madad Khan

په کال ۱۸۸۰ میلادي

مرکزي ښار

دریمه ناحیه

مدد خان جامع

27-01-21

20

 

Shrin of Meya Noor Mohammad Sahib

تقریبا  ۲۶۸ کاله د مخه جوړه شویده

مناري کلي

ډنډ

د میا نور محمد صاحب مقبره

27-01-22

21

 

Mosque Related to Ahmad Shah Baba

د احمد شاه بابا په وخت کي

مرکزي ښار

څلرم ناحیه

د احمد شاه بابا دوخت مسجد

27-01-23

22

 

 

د ظاهر خان دواکمنې په دوره کي جوړ سوی دي

مرکزي ښار

څلرمه ناحیه

شیني گنبدی

27-01-24

23

 

Mina Tower

(۱۳۰۰ هجری قمري ) کال کي

مرکزي ښار

لسمه ناحیه

د مینا برج

27-01-25

24

 

Old Eidga

دامیر حبیب الله خان په وخت کي جوړه سوي ده

مرکزي ښار

نهمه ناحیه

زړه عیدگاه

27-01-26

25

 

Martyer of Pirqai

په ۱۲۹۸ ه ق کي

مرکزي ښار

اوله ناحیه

د فرقی شهیدان

27-01-27

26

 

Jamal Neka Tomb

په (۱۱۸۴ هــ ق) کي

کرز

ډنډ

جمال نیکه مقبره

27-01-28

27

 

 

په ۱۲۹۸ ه ش کال کي جوړه سوی دي

مرکزي ښار

څلرمه ناحیه

د ښارروالی ریاست زوړ تعمیر

27-01-29

28

 

 

په ۱۷۵۳ م چی د ۱۱۶۹ ه ق سره سمون خوري جوړه

مرکزي ښار

څلرمه ناحیه

د ولایت مقام تعمیر

27-01-30

29

 

Red Mosque

په کال (۱۳۲۹ ) ه ش کال کي بشپړ سو،

شهرینو

اوله ناحیه

سره جامع

27-01-31

30

 

 

د نار افشار په وخت کي جوړ سوي

 

ښورابک

د نادر شاه قلعه دیوال

27-01-32

31

 

Saliman Tower

په احمدشاهي عصر کي جوړ سوي دي

مرکزي ښار

څلرمه ناحیه

سلیمان برج

27-01-33

32

 

Sarposha Bazar

۱۸۷  کاله دمخه د کندهار سردار کندل خان (۱۲۴۵- ۱۲۵۴ ق پوري)

مرکزي ښار

څلرمه ناحیه

سرپوش بازار

27-01-34

33

 

Manzal Bagh Wadany

  ۱۴۰ کاله د مخه په ۱۳۰۰ ق جوړه  سوي

مرکزي ښار

لسمه ناحیه

د منزل باغ وداني

27-01-35

34

 

Temor Shah Second House

په تیمور شاهي  غصر کي

مرکزي ښار

څلرم ناحیه

د تیمور شاه دوهم کور

27-01-36

35

 

House and Bank of Ahmad Sha Baba

(۲۷۱) کاله د مخه په دغه (۱۱۶۹ق) نیټه کي

مرکزي ښار

څلرمه ناحیه

د احمد شاه بابا بانک او کور

27-01-37

36

 

Stone of Kharqa Mubarak

له بخارا څخه راوړل سوي ده،

مرکزي ښار

اوله ناحیه

د خرقي مبارکې ډبره

27-01-38

37

 

Ahmad Sha Baba Remain Walls

۲۷۱ کاله دمخه ۱۱۶۹ هـ ق تاداب سور (۵) متره جګوالی ۱۰ متره

مرکزي ښار

څلرم ناحیه

د احمد شاه پاتشوني دیوالونه

27-01-39

38

 

Shah Mosque

  (۲۶۴) کاله دمخه د احمدشاه بابا له خوا دده  ۱۱۷۶ ه ق 

مرکزي ښار

اوله ناحیه

شاه جامع

27-01-40

39

 

Sher Qalandar's Mosque and Room

د ۴۰۰ کلونو زیاته د مغولی دوری عمرانات .

 

ارغنداب

د شیرقلندر مسجد او اتاق

27-02-1

40

 

Sher Surkh Cemetery

د شیرسرخ ۲۱۹ کاله دمخه په ۱۲۲۱ ه ق کی جوړ .

کرز

ډنډ

د شیر سرخ مقبره

27-02-2

41

 

Tomb of Zarghona Ana

  ۲۵۳داحمد شا بابا دور کی جوړ ه سوی ده

کوهک کلي

ارغنداب

د زرغونه انا مقبرۀ

27-02-3

42

 

Sayed Hasan Ebdal Sharin

۶۳۱ کاله په تفریبي توکه د شاه هرخ دبن تمیور (۸۰۷-۸۵۰ ق)

 

ارغنداب

د سید حسن ابدال مقبره (بابا ولی)

27-02-4

43

 

Grave of Maiwand Martyrs

     ۸۷ کاله د مخه په نادری دوره کی

 

میوند

د میوند د شهیدانو مقبره

27-10-1

44

 

Amanat Baba

   

میوند

امانت بابا

27-10-2

45

 

Malalai Maiwandi Tomb

په کال ۱۸۸۰ میلادي

 

میوند

د ملالۍ میوندي مقبره

27-10-3

46

 

Historical Hill of Mersi

  ۲-۳ق م پېړیو کي

 

ریګستان

د دمراسي تاریخي غونډي

27-10-4

47

 

Ruins of Madigag

۵۰۰۰ کلن تاریخ لري او په ۱۹۳۴ م کال کي کیندني پکښی سویدي.

مرکزي ښار

شپږمه ناحیه

منډيکک ماڼي

27-10-5

48

 

Shah Agha Tomb

۴۲۳ کال دمخه د جهانګیر پر مهال میر معصوم جوړ کړی

 

خاکریز

شاه آغا مقبره

27-10-6

49

 

Shah Ghandan Baba

۴۲۳ کال دمخه د جهانګیر پر مهال میر معصوم جوړ کړی

 

ارغنداب

شاغنډان با با

27-10-7

50

 

Khawaja Malik Baba

۴۲۰ ه ق کي

 

میوند

خواجه ملک بابا

27-10-8

51

 

Boldak Martyrs

۸۹ کاله د مخه په  ۱۹۱۹ م کال کی د مخه د آزادۍ د جګړی پر مهال

 

بولدک

د بولدک شهیدان

27-11-1

52