شکایتونو ته درسیدګی کمیټه

 

شکایتونو ته د رسیدګي کمېټه د کندهار ښاروالۍ د ښاریانو د ستونزو او شکایتونو د اوریدلو تر ټولو لویه اداره ده چي په میاشت کي دوه ځلي  د ښاریانو د ستونزو او شکایتونو د اوریدلو او څیړلو په موخه د شکایتونو د کمېټې د طرزالعمل سره سم دایریږي.

دا کمیټه چي مشري ئې د کندهار ښاروال یا مرستیال کوي، تر څنګ ئې د ښاري حکومتۍ رئیس یا امر د منشی په توګه، د مشورتي شورا معاون د غړي په توګه، د تخنیکي او سکتوری ریاست رئیس یا امر د غړي په توګه، د مالي او اداري ریاست رئیس یا امر د غړي په توګه او د جنسیت جوانان کارشناس د نماینده په توګه غړي لري.

 

Kandahar Municipality

 

Kandahar Municipality

 

Kandahar Municipality