د کندهار ښار ماسټر پلان

د کندهار ښار ۲۰ کلن ماسټر پلان کندهار ښاروالي لخوا ترتیب دی